สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561 วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคลากรราชการ ให้สินเชื่อผลประโยชน์กับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยเงินกู้ยืมที่ให้ท่านผ่อนหนี้ได้

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561

การชำระเงินกู้

ชำระเงินกู้งวดเดียว

การจ่ายและชำระหนี้เงินกู้ยืม

การจ่ายเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้เก็บเงิน นำส่งจ่ายและชำระหนี้ให้แบงค์เป็นทุกเดือน โดยแบงค์จะชำระเงินทดแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับจ่าย ในเดือนนั้น

จำนวนเงินให้กู้

กรณีใช้บุคคลรับประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วๆไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีกติกากับแบงค์) ของค่าตอบแทนรายเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

ข้อดีของบริการ

เงินกู้ยืมระยะปานกลาง แบบผ่อนหนี้
เป็นผู้ฝากเงินจำพวกใด ชนิดหนึ่งของแบงค์

จุดหมาย

เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค
เพื่อไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงิน

สินเชื่อประชาชน

หลักประกันเงินกู้ยืม

1. ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
2. กรณีใช้บุคคลรับรอง
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ / บุคลากรราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคลากรราชการรับประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาว่าจ้างงานที่เหลืออยู่
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 60 ปี นอกจาก เจ้าหน้าที่รัฐอัยการ แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
ดำเนินการมาแล้วครบ 3 ปี หรือ ในกรณีที่ดำเนินการไม่ครบ 3 ปี จำต้องใช้ผู้ค้ำประกันสถานที่สำหรับทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน
3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก

เอกสารประกอบกิจการขอกู้และก็รับประกัน

สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรหน่วยงานของเมือง บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประชาชนของผุ้กู้ และก็ผู้ค้ำประกัน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ รวมทั้งผุ้รับรอง
สำเนาเอกสารสำคัญการแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการเลิก หรือสำเนาใบมรณบัตรผุ้แต่งงานของผู้กู้และก็ผุ้รับรอง
ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน สำเนาเอกสารสำคัญการจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งสำเนาสมุดบัญชีค่าตอบแทนรายเดือนของผุ้กุ้และก็ผู้ค้ำประกัน
ใบรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานธุรกิจเอกชนของผุ้กู้และก็ผู้ค้ำประกัน
บัญชีธนาคารแสดงรายการย้อนไป 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับยืนยันทุกฉบับ

เอกสารประกอบกิจการรับรอง กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือเจ้าของห้องเช่า
แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องเช่า
แบบแปลนตึก/รูปถ่ายของกิน 4 ด้าน (หากมี)
ใบรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้าเกิดมี)
หนังสืออื่นๆตามความต้องการที่ใช้เพื่อการขอกู้

คุณลักษณะผู้กู้

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แก่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลา ที่จ่ายเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 60 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐอัยการรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาใช้คืนเงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี
เป็นผู้ฝากเงินชนิดเผื่อเรียกของแบงค์

จำพวกสินเชื่อ

เงินกู้ยืมระยะปานกลาง แบบผ่อนหนี้

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

สำหรับใช้บุคคลรับประกัน ไม่เกิน 15 ปี แล้วก็หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือนที่จำเป็นต้องจ่ายเงินกู้ รวมทั้งดอกงวดแรกตามที่ได้กำหนดในคำสัญญา

อัตราค่าดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่แบงค์ระบุ